Navigation Menu+

Jesus och Israel

Posted on 14 Nov, 2017 in All languages, Swedish | 0 comments

 

Jesus och Israel

I Hosea 11:1 står det: När Israel var ung fick Jag honom kär, och ut ur Egypten kallade Jag Min Son.

Det finns mängder av kopplingar mellan Jesu liv och det judiska folkets historia. Det är ju egentligen inte så förvånande eftersom Jesus är Herren, dvs Israels Gud, men det är ändå något som ofta får mig att häpna när man ser de många gemensamma händelserna i deras respektive vandring. För att förtydliga så är såklart Herren Jesus Kristus hela Universums Gud, men i Bibeln kallas ofta Herren för just Israels Gud.

Jag tänker ta upp några gemensamma beröringspunkter om än det såklart säkert finns fler. Jag ska försöka ta upp dem i kronologisk ordning och utgå från Jesu liv, och sedan visa på paralleller med det judiska folket.

En av de första kopplingarna är mellan Abrahams son Isak och Marias son Jesus. Maria fick besök av en Herrens ängel som sa att hon skulle föda en son som skulle vara Guds Son, men hon undrade hur detta skulle ske, för hon hade ju aldrig haft någon man. Men Gud sa att Den Helige Ande skulle göra det, och trots att det var omöjligt så födde hon en son, Jesus Kristus.
I Lukasevangeliet 1:30 står det:   Då sade ängeln till henne: “Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” 34 Maria sade till ängeln: “Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. 35 Ängeln svarade henne: “Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36 Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37 Ty för Gud är ingenting omöjligt.” 38 Maria sade: “Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Så födde Maria Jesus genom ett Guds mirakel.

Isak kallas i Bibeln för löftessonen. Herren Gud hade lovat att göra Abrahams ättlingar talrika som stjärnorna i himlen och för att det skulle ske behövde han såklart ett barn, och han blev lovad en son. Men tiden gick och Abraham och Sara fick ingen son.

Men när Sara var omkring 90 år så besökte Herren Abraham och sa att om ett år skulle hon ha fött en son. Saras moderliv var dött och menstruationen hade upphört sedan länge. Det var mänskligt sett omöjligt för henne att föda en son. Men genom Guds löfte så födde hon ändå en son, Isak, eftersom att för Gud är allting möjligt. Detta är den första kopplingen: en son föds trots att det är omöjligt

Den andra kopplingen är det Förbund som är kopplade till det judiska folket respektive Jesus Kristus. Förbundet med Abraham kallas av oss kristna för det Gamla Förbundet.

I 1 Moseboken 17:18-19 står det: Och Abraham sade till Gud: “Låt bara Ismael få leva inför dig!” 19 Men Gud sade: “Nej, din hustru Sara skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Isak. Jag skall upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom.

Gud lovar alltså att upprätta ett förbund med Isak, löftessonen, och ett evigt förbund med hans avkomma. På samma sätt har Gud upprättat ett Evigt Förbund i det som kallas för det Nya Förbundet. Det är det förbund som de kristna lever i, och ytterst sett är det ett förbund mellan Gud Fadern och Hans Son, Jesus Kristus. Det judiska folkets historia har tydligt visat att människan inte förmår hålla sitt förbund med Gud, för människan är av naturen ostadig och inte pålitlig när det hettar till. Det är ingen av oss, inte ens Petrus, vilket hans stora löften följt av hans förnekelse tydligt visar.

Människan förmår inte hålla sitt förbund med Gud. Det kan ingen enda av oss, och det visste såklart Gud långt innan Han gav Förbundet, det gamla Förbundet med Mose Lag, dvs tio Guds bud och även andra bud. Guds bud var inte avsedda att lära människan leva efter Guds vilja, utan de gavs till det judiska folket för att visa människan är helt oförmögen att hålla Guds bud utan helt beroende av en Frälsare.

Därför instiftade Gud ett nytt Förbund. Det förbundet är ytterst sett inte mellan Gud och människor, utan mellan Gud Fadern och Hans Son. Det Förbundet innebär i korthet att Guds Son lovar Fadern att komma till jorden, leva ett rakt igenom rättfärdigt och syndfritt liv, och sedan ge Sitt liv för alla människor och betala deras skuld, dvs straffet för deras synder, inför Gud Fadern. Gud Fadern å Sin sida lovar att acceptera detta offerlamm, syndaoffret, som en fullständig betalning för alla människors skuld inför Gud. Han lovar att vara helt tillfreds med detta offer och inte begära något mer från människans sida.

Människan behöver därför inte, och kan inte heller, lägga till minsta lilla millimeter till det Sonen gjort för människan inför Fadern. Det enda som ”krävs” av människan är att hon accepterar och tror på det Jesus har gjort för henne på korset, och sedan genom tron tar emot Jesus som sin Herre och Frälsare och erkänner Honom som sin Herre och Gud och håller fast vid Honom.

I detta Förbund är det Gud som gör hela jobbet. Människan gör inget eftersom det judiska folkets, och även Dina och mina, försök att hålla Guds bud visar sig helt fåfänga. De lyckas aldrig. Därför instiftar Gud detta Nya Förbund där Gud gör hela jobbet, och inget vilar på människan. I Jeremia 31:31 talar Gud till profeten Jeremia just om det Nya Förbundet och säger då:

Det nya förbundet

31 Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus
och med Juda hus, 32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre – säger Herren . 33 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren : Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: “Lär känna Herren !” Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren . Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

Här ser vi vad det Nya Förbundet innebär. Det innebär att det är Gud som gör hela jobbet. Gud säger att Han ska lägga Sin lag i vårt inre och skriver den i våra hjärtan. Gud själv gör så att människan vill hålla Guds bud. Den som fått ta emot Jesus, blivit född på nytt och döpt i Guds Ande får en inre vilja och önskan att leva efter Guds vilja och hålla Guds bud. Jesus sa: om Ni älskar Mig kommer Ni att hålla Mina bud. Den som älskar Gud, älskar Jesus, får en inre helig vilja att leva som Gud lär och vill, uttryckt i Guds bud.

Men även den kristne är oförmögen att hålla Guds bud. Den kristne gör det i betydligt större utsträckning än den som inte blivit född på nytt, men klarar det inte fullt ut. Men den kristne bygger inte längre sin frälsning och rättfärdighet inför Gud på vad hon själv gör och inte gör, hennes förmåga att hålla Guds bud, utan hon bygger sin frälsning på vad Jesus redan gjort för henne, och det är fullbordat.

Guds bud vill hon hålla och lyssna till bara för att hon älskar Gud och vill vara till Guds behag, men det är inte det som avgör hennes frälsning. Den bygger hon helt och hållet på Jesu Kristi verk på Golgata. Hon varken kan, vill eller bör lägga till minsta lilla eget. Guds bud är bara rättesnöret för hennes liv, som hon av kärlek till Gud vill hålla, men de avgör inte hennes rättfärdighet inför Gud eller hennes frälsning. Det gör bara Jesu Kristi verk på Golgata.

Men, säger Du, om Gud gör hela jobbet, vad ankommer då på människan. Egentligen ingenting. Det enda som ankommer på människan är att ta emot Guds Nåd genom att tro på det Gud har gjort för henne. Och tron är ingen gärning eller prestation, något hon måste prestera inför Gud, utan det är bara en stilla tillit till att detta är sant. Det enda människan behöver göra är att ta emot det.

En annan av händelserna som är sammankopplade är just efter Jesu födelse. Herodes, som var kung i Judéen vid den tiden, fick höra att en kung, den utlovade Messias, hade fötts i Betlehem. Han blev inte så där överförtjust över att en konkurrent till hans kungatron hade fötts, så han beslöt att låta mörda alla gossebarn som var två år och därunder i området kring Betlehem. Men Gud varnade Josef, Jesu far, och sa åt honom att fly till Egypten. Där bodde de något år tills Herodes hade dött och då återvände Josef, Maria och Jesus till Judéen, och i Matteus 2:15 står det: ut ur Egypten kallade Jag Min Son. Jesus Kristus, Guds Son, kallade Gud ut ur Egypten.

Även det judiska folket kallade Gud ut ur Egypten. De hade varit slavar där i 400 år och behandlades illa av Farao och egyptierna. Gud sände då Mose och genom Mose befriade Herren det judiska folket från deras fångenskap och förde dem till det land som Herren Gud hade lovat Abraham, dvs ungefär det område som idag kallas Israel. Och faktum är att det judiska folket i Bibeln har många namn från Gud. Ibland kallas folket Herrens tjänare, och ibland även Min Son eller Guds Son. Det judiska folket är ju såklart inte Guds Son i samma mening som Jesus, men det är ändå en tydlig koppling.

En annan koppling är när Jesus leddes av Anden ut i öknen efter att ha blivit döpt av Johannes Döparen. Jesus var 40 dagar i öknen och bad och fastade. På liknande sätt var det judiska folket på vandring i öknen under 40 år, under ledning av Mose. Där bad och fastade man, om än fastandet ofta inte var frivilligt. Gud var Trofast och försåg Israels barn med mat, men ofta var det ändå inte något överflöd av mat och vatten under deras vandring i öknen. Det kan i alla fall nästan liknas vid en fasta, men det var åtminstone definitivt i öknen och det var siffran 40 som de absolut hade gemensamt.

En annan liknelse är att Jesus förkastades av de allra flesta, om än inte av alla. Detta trots att Han förde med Sig stor välsignelse från Gud. På samma sätt har det judiska folket och idag Israel förkastats av de allra flesta, om än inte av alla. Genom det judiska folket flödar jordiska välsignelser över vår jord. I år, 2017, kommer över 30% av priserna vid Nobelfesten att gå till judar. Och det är inget exceptionellt undantag, utan genom åren är judarna kraftigt överrepresenterade sett till hur många de faktiskt är. Israel ligger i topp inom IT, medicin, vetenskap och många andra områden, och det beror ytterst sett inte på dem, utan det är Gud som gör det genom dem.

Men världen vill inte veta av dem, men deras välsignelser vill vi ofta ha. Många säger ungefär: Ge oss de goda välsignelser som kommer med det judiska folket, men låt oss slippa judarna! Så avvisar många även Jesus. Ge oss gärna Guds välsignelser, men låt oss slippa Jesus. Både Jesus och judarna är oönskade av många, många människor.

En annan koppling kanske en del uppfattar som kontroversiell, men jag har länge sett denna och tror att det kan vara så. Jesus blev gripen, ställd inför rättegång och sedan dömd till döden. Rättegången var inget annat än historiens största justitiemord. Jesus var helt oskyldig, Han hade inte begått en enda synd i hela Sitt liv. Det har aldrig funnits en så oskyldig person på vår jord som Jesus.

Men Jesus befanns ändå skyldig och dömdes till döden. Varför då? För att Han påstod Sig vara Guds Son. Det var Hans enda ”brott” inom citationstecken. Jesus tog detta på Sig utan att protestera, dvs utan att öppna Sin mun.

I Jesaja 53 står det:

Han blev misshandlad, men Han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade Han inte sin mun.

Även det judiska folket har utsatts för ett gigantiskt justitiemord som i sin omfattning och sin kallblodighet saknar motstycke i världshistorien. Jag talar såklart om Förintelsen, där 6 miljoner judar utrotades kallblodigt och systematiskt. De var, precis som Jesus, helt oskyldiga, och de hade ingen rättegång alls, det räckte med att de var judar. Och när man ser på bilderna på tågvagnar och hur de skyfflades mot sin egen död så brukar jag tänka på just orden ur Jesaja. De öppnade inte sin mun och fördes bort som lamm som skulle slaktas. Även om en del judar gjorde motstånd så känner jag ändå när jag ser bilderna från detta att det ofta såg ut just så som Jesaja beskriver det i dessa verser. De förs bort för att slaktas, utan att öppna sin mun. Vad man känner när man ser bilder från Förintelsen är svårt att beskriva, men hjärtat drabbas av djup sorg och ögonen tåras. Så är det i alla fall för mig.

Däremot finns det också en stor och betydelsefull skillnad mellan dessa två som jag vill påpeka. Det judiska folket dog inte för alla människors synder eller för att ge frälsning, det verket har Jesus och bara Jesus gjort, och det är fullbordat. Parallellen ligger i hur de dog, dvs utan att göra verkligt motstånd utan man lät sig föras bort, och i att orsaken till att de dömdes till döden var att de tillhörde Gud. Den ene var Guds Son, den andre var Guds utvalda folk.

För precis som Jesu enda överträdelse eller brott var att Han sade Sig vara Guds Son, vilket Han ju också både var och är, så därför var det inte heller något brott, så hade det judiska folket begått ett enda brott: de påstod sig vara Guds utvalda folk. Och på samma sätt som Jesus inte kom med ett falskt anspråk, utan Han var verkligen Guds Son, så är det judiska folkets anspråk också det inte ett falskt anspråk, utan det är sant, det judiska folket är Guds utvalda folk på jorden. Jesu anspråk att vara Guds Son väckte avundsjuka hos fariséerna, och judarnas anspråk på att vara Guds utvalda folk på jorden väcker ofta motstånd och avundsjuka hos många människor.

Men efter Jesu lidande, död och uppståndelse så kan alla människor få del av samma välsignelse som Abraham fick och det judiska folket. Det står i 1 Moseboken 12:3:

Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.

Här ser vi svart på vitt hur allvarligt det faktiskt är när både vårt land, folk, regering, massmedia och högt uppsatta biskopar vänder sig emot Israel. Jag är för Israel, och jag ber för Israel. Men att man är för någon och ber för denne innebär inte att man inte får och även bör tillrättavisa när de gör fel. Men man väljer ändå att vara för dem, att stå kvar vid deras sida.

Att alla släkter ska bli välsignade i Abraham syftar dels på Israel som land och folk, genom vilka många välsignelser flödar ut över vår jord inom medicin, vetenskap, ekonomi, jordbruk och IT, bara för att nämna några. Över 30% av årets nobelpristagare är judar, som jag sa tidigare.

Men dessa ord syftar först och främst på Jesus Kristus, som härstammar både från Abraham och kung David. Den som genom tron tar emot och håller sig till Jesus Kristus blir en del av Abraham och Israel, inympad i samma träd, och får del av samma välsignelser som dem och Israels barn.

Därför finns det ingen orsak längre att vara avundsjuk på det judiska folket, för nu är dörren öppen för alla som vill vara utvalda och kallade av Gud. Jag är utvald och kallad av Gud, och Du som lyssnar kan också bli det eller så är Du det, beroende på Din relation till och tro på Jesus.

Men den som tillhör Gud väcker alltid ilska, motstånd och starka reaktioner från dem som inte tillhör Gud, men med tillägget: och inte heller vill göra det. Jesu anspråk på att vara Guds Son, Guds Messias, väckte ilska och fiendskap från det religiösa etablissemanget, på fariséerna och de skriftlärda, för de kunde inte stå ut med att höra på Hans Ord.

I Johannes 8:37-40 står det:

Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. 38 Jag talar vad jag har sett hos min Fader. Ni gör vad ni har hört av er fader.” 39 De svarade honom: “Vår fader är Abraham.” Jesus sade: “Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar. 40 Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham.

De stod inte ut med att höra Jesu Ord. De var avundsjuka på Jesus för de kände den välsignelse som vilade över Honom och kunde inte acceptera Jesu anspråk.

Men trots deras höga titlar som präster, rabbiner och skriftlärda så sa Jesus klart och tydligt: Ni tillhör inte Gud! Ni är inte Guds barn, Ni tillhör denna världen, men Jesus sa att Hans Rike, Guds Rike, inte var av denna världen. Ja, Jesus sa till och med att Hans motståndare tillhörde Den Onde. De som inte tillhörde Gud kunde inte stå ut med att vara med Jesus och lyssna till Hans Ord. Därför väcktes en fiendskap mot Jesus till liv i deras hjärtan som fick dem att vilja döda Honom.

Men de som kanske ännu inte tillhörde Gud men hade en önskan och en vilja att göra det, de älskade att sitta ner hos Jesus och lyssna till Hans Ord. De älskade Jesu ljuvliga person, att få vara i Jesu Närhet. Hos dem väckte Jesus och de Ord Han talade inte anstöt, ilska och motstånd, utan de älskade Jesus och drogs till Honom.

På samma sätt var det med mig. När jag var andlig sökare 1995-2005 så kunde jag tolerera, uthärda och lyssna till vilken religion som helst, bara jag slapp Jesu anspråk på att vara Guds Son. Det ville jag inte höra talas om och varje gång jag hörde det blev jag upprörd. Något i mig gjorde uppror. Jag hade heller ingen kärlek till Jesus, och även om jag kunde acceptera Honom som en vis man kände jag ingen kärlek till Honom eller dragning till Honom.

Men idag är det helt annorlunda, ja, precis tvärtom. Jag bara älskar att få höra någon säga Jesu Namn med kärlek. Jag älskar att tänka på Honom. Jag älskar att få lyssna till Hans Ord, de Ord Han talade när Han gick på jorden. Jag gläds också när jag tänker på Honom som Guds Son, som Herren Gud. Mitt inre motstånd mot Gud är övervunnet genom Jesu kärlek och Guds Nåd.

På samma sätt är det med det judiska folket. Deras anspråk på att vara Guds utvalda folk väcker anstöt och avundsjuka hos väldigt, väldigt många människor. Det väcker avundsjuka: varför ska just Ni vara utvalda av Gud? Och istället för att ödmjuka sig och be Gud att ge dem samma välsignelse och utkorelse, att bli utvald av Gud på ett speciellt sätt, så väljer många att istället vilja få bort det judiska folket ur sin åsyn och ofta döda dem. Förintelsen är det tydligaste exemplet på det, men det finns många andra sk pogromer, dvs tillfällen när judarna har både trakasserats och dödats.

Och på samma sätt som den som tillhör eller är på väg att vilja tillhöra Jesus inte tar anstöt av Jesus och Hans anspråk, utan bara älskar att få vara hos Jesus, på samma sätt blir det med det judiska folket och staten Israel för den som tillhör Jesus. Jag var positivt inställd till Israel redan innan jag fick ta emot Jesus, bli född på nytt och döpt i Guds Ande, men idag är jag inte bara positivt inställd, utan jag älskar Israel. När jag ser deras flagga fylls mitt hjärta med kärlek. När jag är i Israel fylls jag med välbehag, det är som att jag hör hemma där.

Som kristen är himlen mitt hemland, men Israel är nog mitt främsta hemland på jorden. Ja, jag älskar Sverige, mitt fosterland, och hittills har ingen kallat mig landsförrädare, utan jag har tjänat mitt land helhjärtat under femton års tid som reservofficer inom Fallskärmsjägarna, men även på andra sätt inom Försvaret. Jag kan med handen på hjärtat säga att jag inte anser mig vara illojal mot mitt land och folk, och många som känner mig uppfattar mig som lojal.

Men idag känner jag allt mera smärta och sorg när jag tänker på mitt älskade land. Jag älskar det ännu, men det finns en smärta i att se Sverige vandra på en väg som kommer att ge oss mycket lidande och smärta i framtiden. Jag tror att Herren Gud kommer att gå till rätta med vårt land.

Varför får då den som tillhör Jesus denna kärlek till Israel, istället för det motstånd och motvilja som många andra människor får inför det judiska folket och Israel? Det beror på att när Du tar emot Jesus så får Du, parallellt med Ditt gamla hjärta, Jesu eget Hjärta levande inom Dig. Jesus bor då i Dig genom Den Helige Ande, och Jesus i Dig, dvs Guds Ande, manar, driver och påverkar Dig att börja älska det Jesus älskar, och avsky det Jesus avskyr.

Vad avskyr då Jesus? Synd, orenhet, girighet, högmod, hårdhet och annat sådant. Men vad älskar då Jesus? Jesus älskar Guds Ord, för Jesus är själv Guds Ord. Jesus älskar också godhet, barmhärtighet, rättfärdighet och när vi talar sanning i kärlek till varandra, för att nämna några saker. Allt som är falskt, oäkta och ont, det avskyr Jesus, men allt som är gott och sant, det älskar Jesus.

Jesus älskar Jerusalem med en innerlig, moderlig och beskyddande kärlek.

Men Jesus älskar också Israel, Jerusalem och det judiska folket. Jesus har en sådan innerlig kärlek till Jerusalem att Han brast i gråt när Han såg staden. Han grät för Han visste vilket lidande som skulle bli deras eftersom de avvisade Honom som Messias. I GT uttrycker Herren Gud, vilket är samma person som Jesus Kristus, på många, många ställen Sin kärlek till Jerusalem, Israel och det judiska folket. Och på samma sätt gjorde Jesus i NT. Han ville samla dem som en höna samlar sina kycklingar under sina vingar. Det är ett uttryck för en varm, innerlig och moderlig kärlek. Jesus vill ta Sitt folk under Sina beskyddande vingar och beskydda dem.

Guds kärlek till Israel uttrycks på många ställen i Bibeln. Ett exempel är att Herren Gud inte vill eller kan överge dem, trots deras många felsteg, för Han älskar dem. I Hosea 11:8-9 står det:

Hur skall Jag kunna överge Dig, Efraim? Skall Jag lämna Dig, Israel? Hur skall Jag kunna göra
med Dig som med Adma och låta det gå dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i Mig, all Min barmhärtighet vaknar. 9 Jag vill inte låta Dig känna Min brinnande vrede, Jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty Jag Är Gud och inte en människa, Helig är Jag ibland er, och med vrede vill Jag ej komma.

I dessa Ord känner man Jesu kärlek till Israel. Hans hjärta vänds ut och in. Han är en Helig Gud och vill inte veta av deras synd och olydnad, men Han älskar dem så Han vill och kan inte överge dem. Jesu vånda över Israel och Jerusalem är ett tecken på Guds stora, innerliga kärlek till Israel.

Och när Du har Jesus i Ditt hjärta, så kan Du inte undvika att älska Israel, Jerusalem och Guds älskade folk. Du vill inte längre bli av med dem eller döda dem, Du vill hjälpa dem, styrka dem och uppmuntra dem, eftersom Du älskar dem. Jag har även hört talas om muslimer som bytt ut sin avsky eller till och med mordlust mot judar till kärlek bara genom att ta emot Jesus. Ibland kanske det tar lite tid innan förändringen ägt rum, men jag tror att den som tror på och älskar Jesus Kristus inte i längden kan undgå att börja älska också Israel.

Guds kärlek till Israel och Jerusalem visas också i Sefanja 3:16-17:

På den dagen skall det sägas
till Jerusalem: ”Frukta inte, Sion, låt inte dina händer falla! Herren , din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.”

Ibland finns en smärta i Jesu Hjärta över detta folk, när de går på fel vägar, men det finns också en glädje, en fröjd i Guds  hjärta över detta land och folk, för Jesus älskar dem. För Evigt består Guds Förbund med detta folk.

Det finns såklart fler kopplingar mellan Jesus och Israel, men detta är några av dem. Och på samma sätt som det judiska folket hör ihop med Jesus, även om de flesta ännu inte insett det, så hör vi ihop med Jesus och därmed med judarna och Israel. Vi ska absolut inte låta omskära oss och börja försöka uppfylla Mose Lag, inte heller börja fira sabbaten, för det tillhör det Förbund som Gud slöt med Mose och det judiska folket. Men vi får inte frälsning för att vi uppfyller Mose lag, utan av nåd genom tro på Kristus. Vi hör inte ihop med judarna på det sättet.

Men Paulus skriver att vi är inympade i det äkta olivträdet, och det menar jag är Jesus Kristus. Judarna kommer en dag också att återigen inympas, och då blir Vägen till frälsning inte heller för dem Mose lag, utan genom tro på Kristus, för ingen kan bli frälst genom att hålla Mose lag. Och genom att vi tillhör Jesus Kristus, så bör och ska vi älska det land och folk som Jesus har en sådan innerlig kärlek till. Gud älskar såklart alla folk, men ändå älskar Jesus Israel på ett särskilt sätt.

Och det är egentligen inget konstigt med det. Jesus älskar alla människor lika mycket, ändå älskar Jesus mig, Konrad, på ett speciellt sätt. Inte mer, men ändå på ett unikt sätt, av den enkla anledningen att jag är helt unik. Det finns ingen annan som jag, ingen annan som Konrad, son till Gilbert Nyström. Därför måste Jesus älska mig på ett speciellt sätt. Men Du som lyssnar, oavsett om Du idag tillhör Jesus eller inte, också Dig älskar Jesus på ett speciellt sätt, för det finns ju inte någon kopia av Dig heller någonstans. Du är också helt unik, ensam i Ditt slag.

Det är på det sättet, i det avseendet, som Jesus älskar det judiska folket på ett speciellt sätt, för det finns bara ett judiskt folk. Och det är också från detta folk som Guds frälsning erbjuds till människorna genom Jesus Kristus, ättling från kung David och Abraham. Och det är med detta folk, det judiska folket, som Herren Gud slöt ett Evigt förbund genom deras stamfader Abraham. Denna underbara utkorelse kan även vi hedningar, vi som inte är judar få del av, bara av nåd genom tro på Kristus. Gud är så generös så Han säger: allt det jag erbjöd Abraham och det judiska folket blir Ditt om Du tar emot Min Son, Jesus Kristus.

Då får Du ta del av samma andliga välsignelse som Abraham, kung David och det judiska folket. Då får Du känna hur det känns i hjärtat när Du tänker: jag är utvald av Gud. Jag är speciell, älskad och unik i Guds Ögon. Jag är Guds ögonsten. Och om Du tar emot de orden på fel sätt föder det högmod, och det blir Ditt fall, men om Du tar emot dem på rätt sätt föder det en inre glädje, en tacksamhet och en kärlek till allt och alla, inte minst Jesus och Israel. I Jesu Namn. Amen.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad