Navigation Menu+

Vilken makt har Den Onde?

Posted on 25 Oct, 2017 in All languages, Swedish | 2 comments

 

Vilken makt har Den Onde?

I Matteus 28:18-20 säger Jesus följande Ord:

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Bibeln lär tydligt och klart att Gud är Allsmäktig. Jesus säger att åt Honom har givits all makt i himlen och på jorden. Bibeln lär att Jesus Kristus har besegrat Den Onde på Golgata, så han är en besegrad fiende. I hela den kristna kyrkans historia har man trott och lärt ut att Gud är Allsmäktig.

I Kolosserbrevet 2:15 står det:

Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Bibeln säger att Den Onde är en helt och hållet besegrad fiende. Jesus Kristus har klätt av honom och förevisat honom offentligt, dvs låtit honom stå där med skam, helt besegrad. Han är krossad i grunden på Golgata kors. Han har ingen egentlig makt överhuvudtaget. Om Jesus har all makt så innebär det i praktiken att inget sker som inte har tillåtits av Gud.

Så var det i Gamla Förbundet, och så är det också i det Nya Förbundet. Gud har alltid varit och kommer alltid att vara Allsmäktig. I Jobs bok läser vi om hur Den Onde träder fram inför Gud i himlen, och hur Gud där skryter över Sin tjänare Job, och hur Den Onde får tillåtelse av Gud att sätta Job på prov. Den Onde kunde inte röra Job utan Guds medgivande, och när han tilläts göra det så fick han noggranna instruktioner om vad han fick göra och inte göra. Gud har total kontroll över allt som sker.

Och när Job fick lida så vände han sig inte till Den Onde, han nämner inte ens Den Onde en enda gång. Job visste att i slutändan hade Gud all makt. Job vänder sig till Gud med sin olycka och i sin nöd, och till slut svarar Herren Gud honom, och tillrättavisar främst Jobs vänner, men även Job får stå svarslös inför Guds vishet och allmakt. Job hade nog kunnat hamra på Den Onde resten av sitt liv utan att få ett svar, för svaret och lösningen stod att finna hos Gud. Våra olyckor och prövningar ska få oss att söka Gud, låta dem dra oss närmare Herren Gud, istället för att få oss att börja slå på och strida mot Den Onde. Låt oss vända oss till Gud med vår nöd, lidande och olycka.

Om Jesus har all makt så innebär det såklart helt logiskt att Den Onde inte har någon makt annat än den som Gud tillåter honom att få för en viss tid, på ett visst område och för ett visst syfte. Det syftet är ofta okänt och svårt att förstå för oss, men det är alltid ett gott, för Gud är god, och det är ofta högre än vi kan se eller förstå.

Guds allmakt har inte ändrats eller försvagats i det Nya Förbundet. I Johannesevangeliet 14:30 säger Jesus: Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting. Den Onde har absolut ingenting att säga till om mot Herren Gud, han är fullständigt underlägsen Gud. Vår väg till frälsning har förändrats från Gamla och Nya Förbundet, från att hålla Mose Lag till att bli frälst av Nåd genom tron på Jesus Kristus.

Men Gud har inte förändrats. Jesus Kristus är densamme, igår, idag i Evighet. Den Onde har aldrig och kommer aldrig att ha någon som helst makt i jämförelse med Herren Gud.

Antikrist kommer att framträda med en väldig makt, både världslig och andlig sådan. Han kommer att vara ganska så skräckinjagande. Kanske Jesus fruktar Antikrist? Kanske Jesus har problem med att besegra honom? Nej, vi läser i 2 Tess 2 följande ord:

Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta men glansen vid sin ankomst.

Den Onde har absolut ingen makt och är en helt besegrad fiende.

Varken Den Onde eller hans anhang, som tex Antikrist, kan ens för ett ögonblick stå emot Herren Gud, Jesus Kristus. Bara när Jesus uppenbarar Sig med Sin glans och härlighet och bara andas på Antikrist så dräper Jesus honom och hans så till synes mäktiga välde får ett abrupt slut. När Jesus Kristus träder fram någonstans, full av ödmjukt Majestät, då måste alla onda makter vika och fly för livet. Jesu Majestät och Härlighet får alla fiender att vika till marken inom bara ett ögonblick.

Men på många håll idag så finns det kristna som tror att de hela tiden måste strida mot Den Onde och vara på sin vakt mot honom. Om bilen inte startar på morgonen eller nycklarna är borta så är det en “andlig attack”, och då måste man strida mot honom. Sjukdomar och olyckor är attacker från Den Onde.

Min första reaktion: vilken jobbig syn på tron! Helt plötsligt blir allting andligt och man måste hela tiden se andliga orsaker i allt som sker. Vilken total brist på den djupa vila och förtröstan som mina mor- och farföräldrar hade, djupt rotade i Kristus och inom EFS med det Rosenius lärde ut, om att “Gud har allt i Sin Hand”, både i med- och motgång och att man bara behöver förtrösta på Honom. Istället för den djupa tillit och vila som de hade får man ständigt gå på sin vakt mot Den Onde, till synes helt utan Guds beskydd.

Min andra reaktion: det är inte ett sant synsätt! Jesus sa att all makt har givits åt Honom i himlen och på jorden, och då finns det inte så mycket makt kvar åt Den Onde. Bibeln lär tydligt och klart att Gud är Allsmäktig. Dessutom visar exemplet Job att Den Onde inte kunde röra Job utan att först be Gud om lov, och Gud gav dessutom noggranna instruktioner vad han fick och inte fick göra. Gud har allt i Sin Hand och det är till Honom vi ska vända oss med vår nöd, såsom Job gjorde, istället för att börja strida med en helt besegrad fiende, helt underställd Gud, utan min medverkan.

Detta nya synsätt ger oss också en väldigt konstig syn på prövningar från Gud. Istället för att göra som våra förfäder och ödmjuka oss, tåligt bära lidandet och låta det göra oss starkare i tron, så ska vi nu befalla bort minsta lilla motgång i Jesu Namn. Vi låter inte längre Gud få pröva oss. Den syn på tron som tidigare generationer kristna i vårt land hade är som bortblåst.

Nej, detta synsätt, denna dualism mellan två nästan jämnstarka parter, hör inte till klassisk, kristen tro, inte heller stämmer det med Guds Ord, däremot återfinns det i andra religioner. Jag ska vara ärlig och säga att det påminner mig om sk naturreligioner och trolldom. Det påminner mig inte om våra förfäders tro på Kristus och tillit till Honom, inte heller om vad Bibeln faktiskt säger.

Men, säger någon, menar Du att Den Onde inte finns? Ja, det gör han, men hans makt är mycket liten och den makt han har ligger först och främst i att fresta, förföra och bedra oss på tankens plan, att göra oss missmodiga, tvivlande osv, och det ska vi absolut vara medvetna om. Där ska vi helt klart vara på vår vakt både mot Den Onde och vårt eget hjärta.

Men vi ska främst vara på vår vakt mot oss själva, mot våra hjärtan, mot vår gamla natur. Vi handlar fel när vi skyller ifrån oss. Vi ska ta ansvar både för vår synd och för våra synder, omvända oss, bekänna inför Gud och be om förlåtelse. I 1 Moseboken så frågar Herren Gud, som kommer vandrande i kvällsbrisen i Lustgården, först Adam vad han har gjort. Här ser vi tydligt den sk syndanaturen. Han skyller på kvinnan och faktiskt på Gud. Kvinnan som Du har ställt vid min sida, säger Adam, och lägger över ansvaret på kvinnan och på Gud. När Herren sedan vänder Sig till kvinna så blir svaret detsamma: Ormen lurade mig och jag åt. Vår syndanatur vill alltid skylla på någon annan och inte ta ansvaret själv.

Och på samma sätt blir det om vi är mer vaksamma mot vad Den Onde gör, än på oss själva och våra hjärtan. Visst, Den Onde frestar och bedrar oss, men det är vi som utför handlingen. Vi måste ta ansvar för vår synd, träda fram inför Gud och bekänna och be om förlåtelse. Och då är Gud Trofast och Rättfärdig så att Han förlåter oss. Men vi bör inte skylla ifrån oss.

Samma vånda hade kung David efter Bat-Seba så länge han ursäktade och försvarade sin synd och försökte dölja den, men när han uppenbarade sin synd för Gud så förlät Gud David.

Den Onde har också makten att fresta Dig i den synliga världen. Han kan sända en vacker kvinna i en gift mans väg för att försöka få honom på fall. Men även detta sker med Guds tillåtelse, eftersom Gud då låter oss sättas på prov. Och återigen står segern att finna i vårt eget hjärtas kärlek till Gud. Jesus sa: om Ni älskar Mig, kommer Ni att hålla Mina bud. När vi älskar Jesus kan vi stå emot frestelser på ett helt annat sätt, och bli starka i Herren och Hans väldiga kraft.

Den Onde kan också skicka en människa i Din väg som bara tar all Din tid, kraft och energi när Du försöker hjälpa denne, men även detta har Gud tillåtit, och detta av ett gott syfte, för Gud är god. Han vill lära Dig något, som tex hur påfrestande det är att hjälpa, hjälpa och hjälpa och inte få ens ett tack tillbaka, för att lära Dig hur det kanske känns för Gud när Han hjälper, giver och giver, och Du inte älskar och tackar Honom för allt Han gör för Dig.

Men Den Onde har ingen reell makt, tex att skicka en sjukdom på Dig, utan att Gud tillåter det, och om Gud tillåter det så är orsaken god, tex att göra Dig mera ödmjuk och beroende av Herren. Du kan lugnt vila i att Herren har allt i Sin Hand och i att Gud är en god Far. Vad Han tar och vad Han giver, samme Fader Han förbliver, och Hans mål är blott det ena, barnets sanna väl allena.

Det synsättet hade tidigare generationer kristna, och det ger vila & frid, och det är dessutom sant. Håll Dig till det.

Visst kan det ibland vara på sin plats att tala strängt till en ond ande för att få den att försvinna, absolut, ingen tvekan om det. Men detta har fått alldeles för stor plats och utrymme på sina håll och berövar oss mycket av den Nåd, Frid och förtröstan som våra hjärtan och liv borde vara fyllda av, och ger oss istället en massa skräck för Den Onde.

Och om Du säger att Den Onde kan skicka en sjukdom eller olycka på Dig utan att Gud har tillåtit det, så gör Du faktiskt Jesus Kristus till en lögnare, eller så menar Du i alla fall att Han inte vet vad Han talar om. Jesus sa att åt Honom har givits all makt i himlen och på jorden. Jesus talar sanning och vet vad Han talar om.

Gud har all makt och full kontroll över varje atom i Universum. Han är helt suverän och har allt i Sin Hand. Inte en sparv faller till marken, inte ett hårstrå kröks på våra huvuden utan att Gud har gett sin tillåtelse. Inte allt som sker är Guds vilja, nej, absolut inte, men Gud tillåter det att ske och allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud.

Gud tillåter sjukdom i våra liv av många olika anledningar. För att ödmjuka oss, forma oss, dra oss närmare Honom i vår svaghet och i vissa fall för att ta oss hem till himlen. Sjukdom behöver inte alls vara något negativt för vårt liv i Kristus, och det vet Gud ännu bättre än vi gör.

Mycket av det som förkunnas om sjukdom och helande idag inom kristenheten är inte sant, och det smärtar mig, för jag vill älska sanningen och heller inte se människor ledas bort från den. Tro som tidigare generationer kristna gjorde, att sjukdom, lidande och död är en del även av den kristnes liv, precis som alla andras, men att även då är Gud Trofast och bär oss igenom. Det är rätt och sann teologi.

Mina mor- och farföräldrar hade en djup förtröstan och tillit till Gud. De sprang inte omkring och sökte och oroade sig för andliga attacker hela tiden, utan de sjöng ”Tryggare kan ingen vara” och ”Bred Dina vida vingar”. De vilade i fullständig förtröstan och tillit till Himmelens Gud, under Den Allsmäktiges vingar.

Om något hade skett som inte var så positivt i våra ögon och efter mänsklig visdom och jag då hade sagt till morfar: detta är Den Ondes fel! Detta är Den Ondes verk! Låt oss strida mot Den Onde, så tror jag att morfar hade sagt: Jesus tar hand om allt! Oroa Dig inte. Jag kan aldrig påminna mig om att morfar skulle ha stridit mot Den Onde, inte heller att han skulle ha påstått sig vara attackerad någon enda gång. Detta är ett nytt påfund och det berövar oss mycket av den djupa frid som man får med våra förfäders tro, och de hade dessutom ett sant perspektiv. Gud har all makt.

David Wilkerson säger i en predikan att en del kristna säger att Den Helige Ande har sänts till de troende och till jorden för att strida mot Den Onde. Nej, sa Wilkerson, Jesus har helt och hållet besegrat Den Onde på korset och Gud sänder inte Sin Ande hit för att strida mot en besegrad fiende.

Jag känner och tror på samma sätt. Nej, Den Helige Ande har givits oss som ett förskott på det himmelska arvet, för att trösta, stödja och hjälpa den troende, för att vittna om korset och Golgata, om att Jesus lever och är Herren, och för att omskapa den kristne till likhet med Kristus. Det är de främsta uppgifter Guds Ande har, även om jag kan ha glömt någon i hastigheten. Den Helige Ande är inte här för att strida mot Den Onde.

Jag känner att vi på många håll ger Den Onde en alldeles för stor makt och uppmärksamhet. Någon har sagt: vi blir lika den vi ser på, och det tror jag stämmer, och då ska vi fästa våra ögon och uppmärksamhet inte på Den Onde, utan på Jesus. Fäst Dina ögon på Jesus, se in i Verkligheten själv. Alla ting runt omkring smälter bort som snö, i ljuset av Hans Ära och Makt. Amen.

2 Comments

 1. Hej. Jag är 47 år gammal och sökt Gud från och till sedan tidigt 90 tal. Jag har varit kristen i snart 18 månader och är med i pingstkyrkan. Som du säkert förstår så är det mycket att ta in och reda ut. Vad jag tror mig förstått är detta:
  När Jesus blev satt på faderns högra sida så fick Jesus all makt i himmelen och på jorden.
  SAMT att Gud gav Jesus oss människor för att Jesus betalade priset för våra synder med sitt blod och lidande.
  Gud fadern är naturligtvis fortfarande allhärskare, allsmäktig, skaparen och den högste, samt att vi är hans barn. Inget händer utan Faderns tillstånd rörande oss.
  Har jag förstått rätt. PS! Jag har lyssnat på ljudfilen om den ondes makt.
  Med vänlig hälsning,
  Mikael Falkenverg

  • Som jag förstår Guds Ord och förkunnare jag litar på och som säger sanningen, vilket idag
   är långt ifrån alla, så sker inget utan Guds medgivande. Däremot är såklart allt som sker inte Guds vilja, men det är en annan sak, men Gud tillåter det onda för att människan har ett fritt val mellan ont och gott och eftersom att när Gud en dag bestämmer sig för att ta itu med all ondska, då måste Han tyvärr också ta itu med alla som ännu inte omvänt sig. Därför väntar Gud in i det längsta med att gripa in. Ibland gör Jesus det här och där och griper in och räddar kristna på ett mirakulöst sätt, andra gånger, som med Stefanus i Apg, så låter Gud Sina tjänare få möta martyrdöden. Det bestämmer Gud i sin vishet. Jag har hört berättelser som jag tror på där Gud gripit in och slagit sina tjänares förföljare med skräck, medan Han andra gånger låter det onda ha sin gång. Vi förstår inte varför, på samma sätt som Job undrade “varför”, men Guds vishet och vägar är högt över våra. Därför kan vi med full tillit lägga våra liv och vår framtid i Guds Händer. Han bevarar oss till Evigt liv, har räknat både våra dagar och våra hårstrån. Frukta icke och ge inte Den Onde så mycket uppmärksamhet är kärnan i budskapet! Gvd!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This

Very welcome!

This homepage contains many sermons in English, both spoken and written form. If you search for the word “English” in the search field you will always find them since the Word English is always in the title of non Swedish messages.

Enjoy your stay.
Konrad